تاریخچه کفش

سیر تاریخی کفش، از پیدایش تا امروز

/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B4

در بین تمام اندامهای انسان، پاها بیشترین تعداد استخوان را داشته بنابراین در برابر فشاراجسام خارجی آسیب بیشتری میبیند؛ با توجه به این شرایط یک انسان بدوی را فرض کنید که برای گذران امورات روزمره مجبور است با پایی برهنه ساعتها روی زمین ناهموار، یا پر از سنگ و عوامل آسیبزا، یا زمین خیس یا خشک ، یا زمین داغ و سرد حرکت کند.